Warunki użytkowania

Warunki i zasady

Niniejsze warunki regulują dostęp i korzystanie ze wszystkich treści, produktów i usług dostępnych na stronie internetowej prowadzonej przez (“my”, “nas” lub “nasz”) (“Serwis”).

Korzystając z naszego Serwisu, zgadzasz się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym dokumencie, jak również na wszelkie inne zasady operacyjne i polityki zamieszczane i publikowane przez nas od czasu do czasu, bez modyfikacji.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Umową przed rozpoczęciem korzystania z naszej Usługi. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części naszych usług, zgadzasz się na przestrzeganie tych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tej umowy, nie możesz korzystać z naszych usług.

Prawa autorskie

Nie przenosimy na Ciebie żadnej własności intelektualnej będącej własnością naszą lub osób trzecich, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostaną (między stronami) wyłącznie w naszej firmie i jej licencjodawcach.

Usługi stron trzecich

Możesz korzystać z usług, produktów, oprogramowania, funkcji lub aplikacji osób trzecich (“Usługi osób trzecich”) w związku z korzystaniem z Usług.

Jeśli korzystasz z Usług Stron Trzecich, rozumiesz, że:

korzystasz z Usług Stron Trzecich na własne ryzyko, a my nie ponosimy wobec nikogo odpowiedzialności za Strony Stron Trzecich lub Usługi Stron Trzecich.

Konta

Jeśli do korzystania z jakiejkolwiek części naszych usług wymagane jest konto, rejestrując się na konto, zgadzasz się dostarczyć nam kompletne i dokładne informacje.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach jego konta. Jesteś odpowiedzialny za aktualizację informacji o swoim koncie oraz za utrzymanie bezpieczeństwa swojego hasła.

Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa konta, którego używasz, aby uzyskać dostęp do Usługi. Nie należy udostępniać ani nadużywać swoich danych do logowania. Musisz natychmiast powiadomić nas, jeśli Twoje konto jest używane w nieautoryzowany sposób lub jeśli dowiesz się o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa.

Zakończenie działalności

Możemy wypowiedzieć lub zawiesić Twój dostęp do całości lub części Usług w dowolnym momencie, z lub bez przyczyny, z lub bez powiadomienia, ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli chcesz rozwiązać Umowę lub swoje konto, możesz po prostu przestać korzystać z naszych Usług.

Wszystkie postanowienia Umowy, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać wypowiedzenie, przetrwają wypowiedzenie, w tym, ale nie tylko, postanowienia dotyczące własności, zrzeczenia się gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nasze usługi są świadczone na zasadzie “AS IS” i “AS AVAILABLE”. oraz jej dostawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie wyłącznie, gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Ani Firma, ani jej dostawcy i licencjodawcy nie gwarantują, że nasze usługi będą wolne od błędów lub że dostęp do nich będzie nieprzerwany. Użytkownik potwierdza, że wszelkie pobieranie lub inne nabywanie treści lub usług z naszych usług odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko.

Jurysdykcja i prawo właściwe

O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, Umowa oraz wszelkie dostępy do naszych Usług lub korzystanie z nich podlegają .

W przypadku wszelkich sporów wynikających lub związanych z Umową i wszelkim dostępem do lub korzystaniem z naszych usług, jurysdykcja będzie należeć do stanowych i federalnych sądów znajdujących się w .

Zmiany

zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie.

Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy o tym użytkownika, umieszczając zmiany na naszej stronie internetowej lub wysyłając mu wiadomość e-mail lub inne powiadomienie przed wejściem zmian w życie. Powiadomienie będzie określać rozsądny okres czasu, po którym nowe warunki wejdą w życie.

Jeśli nie zgadzasz się na nasze zmiany, musisz zaprzestać korzystania z naszych usług w określonym czasie lub gdy zmiany wejdą w życie.

Dalsze korzystanie z naszych usług będzie podlegało nowym warunkom.