DMCA

Polityka w zakresie prawa autorskiego dla Digital Millennium

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób, tak jak oczekujemy, że inni będą szanować nasze prawa. Zgodnie z sekcją 512(c) ustawy Digital Millennium Copyright Act, tytuł 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, właściciel praw autorskich lub jego przedstawiciel może wysłać do nas zawiadomienie o zrzeczeniu się praw autorskich za pośrednictwem naszego agenta DMCA wymienionego poniżej. Jako dostawca usług internetowych mamy prawo do ubiegania się o zwolnienie z takich roszczeń o naruszenie praw autorskich na mocy przepisów “bezpiecznej przystani” DMCA. Aby przesłać nam roszczenie dotyczące uczciwego postępowania, należy dostarczyć nam zawiadomienie zawierające następujące informacje:

Notice of Infringement Claim (Zawiadomienie o roszczeniu z tytułu naruszenia)

1. fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich (lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela);
2. identyfikację dzieła chronionego prawem autorskim, co do którego istnieje podejrzenie, że zostało naruszone.
3. identyfikacja materiału naruszającego prawo, który ma zostać usunięty, oraz informacje wystarczające do umożliwienia usługodawcy zlokalizowania tego materiału [należy podać adres URL odpowiedniej strony, aby pomóc nam w zidentyfikowaniu dzieła, które rzekomo zostało naruszone] ;
4. informacje wystarczające do umożliwienia usługodawcy skontaktowania się ze stroną skarżącą, w tym nazwisko, adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu;
5. oświadczenie, że strona skarżąca ma dobrą wiarę, że właściciel praw autorskich dokonuje nieautoryzowanego użycia materiału; oraz
6. oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela praw autorskich pod groźbą sankcji karnych.

17 U.S.C. §512(f) przewiduje kary cywilne, w tym honoraria adwokackie i koszty, dla każdej osoby, która świadomie i istotnie wprowadza w błąd w zawiadomieniu o naruszeniu praw autorskich zgodnie z 17 U.S.C. §512(c)(3).

Prosimy o przesyłanie wszystkich zawiadomień o usunięciu naruszenia za pośrednictwem naszej strony kontaktowej. Prosimy o przesyłanie ich pocztą elektroniczną, abyśmy mogli je szybko przetworzyć.

Należy pamiętać, że możemy ujawnić tożsamość i informacje uzyskane w wyniku złożenia skargi dotyczącej naruszenia praw autorskich domniemanemu sprawcy naruszenia. Składając skargę, zgadzasz się, że Twoja tożsamość i skarga mogą zostać ujawnione domniemanemu sprawcy naruszenia.

Kontrzawiadomienie – recykling materiału

Jeśli otrzymałeś powiadomienie, że materiał został usunięty z powodu naruszenia praw autorskich, możesz wysłać nam kontrzawiadomienie, aby przywrócić materiał na stronę. To zawiadomienie musi być złożone na piśmie do naszego agenta DMCA i zgodnie z 17 USC 512(g)(3) musi zawierać, w treści, następujące elementy:

1. Twój fizyczny lub elektroniczny podpis.
2. opis usuniętego materiału i jego pierwotnej lokalizacji przed usunięciem.
Oświadczenie, że masz dobrą wiarę, że materiał został usunięty lub wyłączony z powodu błędu lub błędnej identyfikacji usuniętego lub wyłączonego materiału.
4. Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz oświadczenie, że wyrażasz zgodę na poddanie się jurysdykcji sądu federalnego w hrabstwie, w którym znajduje się Twój adres (lub, jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi, wyrażasz zgodę na poddanie się jurysdykcji hrabstwa, w którym znajduje się główne miejsce działalności usługodawcy) oraz że przyjmiesz doręczenie procesu od osoby lub podmiotu, który złożył pierwotne zawiadomienie o naruszeniu.
5. Złóż kontrzawiadomienie za pośrednictwem naszej strony kontaktowej. Zaleca się wysłanie wiadomości e-mail.

Polityka recydywy

Naruszenie praw autorskich traktujemy bardzo poważnie. Zgodnie z wymogami ustawy Digital Millennium Copyright Act dotyczącymi podmiotów dopuszczających się powtarzających się naruszeń, prowadzimy listę powiadomień DMCA skierowanych do właścicieli praw autorskich i w dobrej wierze staramy się zidentyfikować wszystkie podmioty dopuszczające się powtarzających się naruszeń. Naruszenie naszej wewnętrznej polityki dotyczącej osób ponownie naruszających prawo będzie skutkowało zamknięciem konta danej osoby.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony oraz polityki DMCA w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Zalecamy okresowe sprawdzanie tej polityki, aby sprawdzić, czy nie zostały wprowadzone jakieś zmiany.